Kumppanit

weltgewandt  Kulttuurienvälisen poliittisen koulutuksen instituutti on Berliinissä toimiva yhdistys. Se tarjoaa kansalaiskasvatusta ja tietoa yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja kulttuurisista aihepiireistä. Weltgewandt (”avoinna maailmalle”) keskittyy tekemään nyky-yhteiskunnallista kehitystä ymmärrettäväksi, vaalii tietoisuutta demokratian edellytyksistä sekä kannustaa kansalaisia osallistumaan aktiivisesti sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen elämään. Omalla toiminnallaan yhdistys vahvistaa vuoropuhelua eri kulttuuritausteisten ihmisten, sosiaalisten ryhmien ja sukupolvien välillä.

weltgewandt järjestää seminaareja, työpajoja ja harjoitteluja, jotka yhdistävät moninaisia yhteiskunnallisia teemoja luoviin lähestymistapoihin. Yhdistys tuottaa myös opetusmateriaaleja kouluttajille ja opettajille.

Association Hors Pistes on Marseillessa vuodesta 2013 alkaen toiminut yhdistys. “Hors Pistes” tarkoittaa laatikon ulkopuolella ajattelemista, yllättävien löytöjen tekemistä ja näkökulmien vaihtamista. Se tarkoittaa ennakkokäsitysten ylittämistä, mukavuusalueelta poistumista, horisonttien avaamista ja yllätetyksi tulemista. Se tarkoittaa myös totutuilta poluilta poistumista, kasvamista ja oppimista.

Yhdistys edistää monikulttuurisuutta sen kaikissa muodoissa, kohtaamisia ja yhteisiä oppimiskokemuksia, kansainvälisyyttä ja liikkuvuutta. Yhdistys myös harjoittaa toimintaa, jolla on paikallista vaikutusta ja tunnistaa voimatumista edistävät tiedot ja taidot. Hors Pistes on mukana useissa kansainvälisissä Erasmus+ ja OFAJ- hankkeissa. Yhdistys lähettää, ottaa vastaan ja koordinoi EVS-vapaaehtoisi, tarjoaa kursseja nuoriso/sosiaalialan työntekijöille, harjoittaa nuorisovaihtoa sekä harjoitteluohjelmia Euroopassa työttömille. Lisäksi yhdistyksellä on kulttuurienvälinen mentorointiohjelma maahanmuuttajien ja paikallisten välillä. Ohjelman tavoitteena on rakentaa sosiaalisia yhteyksiä ja kotouttaa maahanmuuttajia uuteen yhteisöön.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE) on tutkintoon valmistava korkeakoulu, joka tarjoaa kandidaatin, maisterin, ja tohtorin tutkintokoulutusta lukuisille eri kohderyhmille kuten kouluttajille, opiskelijoille, vammaisille, opettajille, eri ammattikuntien edustajille, työttömille, maahanmuuttajille ja vähävaraisille tai matalan koulutustason omaaville. Koulun henkilökuntan kuuluu noin 200 vakituista työntekijää: tutkijoita, opettajia, kouluttajia, tukevaa henkilökuntaa (kaupallinen, hallinto, tekninen henkilöstö), eri alojen ammattilaisia ja erityisasiantuntijoita. Yliopisto keskittyy kasvatustieteen tutkimukseen, innovatiivisiin opetusmenetelmiin ja verkko-oppimiseen.

AHEn keskeiset opetus- ja tutkimusalueet ovat kasvatustiede, innovatiiviset oppimis- ja opetusmenetelmät, psykologia, harjoitteluohjelmat (luovat alat, yrittäjyys jne.) tietotekniikan käyttäminen opetuksessa ja opetuksen laadunvalvonta- ja arviointimenetelmät. Yliopisto on erikoistunut tutkimukseen ja analyysiin opetussuunnitelmien suunnittelussa, kurssien toteutuksessa, verkko-oppimisessa ja verkko-oppimisympäristöjen luomisessa, työpajoissa, seminaareissa ja EU-hankkeiden hallinnoimisessa. W

A.M.E.F.E. (Malagan Eurooppalaisen koulutuksen yhdistys) on yksityinen koulutusyhdistys, joka toimii Malagassa. Se on perustettu muutama vuosi sitten. Yhdistyksen tehtävänä on tuottaa kulttuurisia aktiviteetteja, jotka säilyttävät ja kehittävät kulttuurista moninaisuutta, esim. kursseja, konferensseja yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten ja muiden kansalaisten kanssa. Yhdistys edistää ja vahvistaa eurooppalaisen yhteiskunnan ja andalusialaisen yhteisön välistä ystävyyttä ja siteitä ja tuo niitä lähemmäksi uusia kulttuureja luentojen, keskustelujen, näyttelyjen ja hankkeiden avulla. Yhdistys edistää ja levittää eurooppalaista kulttuuria andalusialaisen kulttuurin sisällä, erityisesti koulutusta ja sosiokulttuurista vaihtoa, jonka tavoitteena on molemminpuolinen ymmärrys ja rinnakkaiselo. Lisäksi yhdistys edistää tietämystä, tutkimusta ja ymmärrystä eurooppalaisesta koulutuksesta ja uusista teknologioista oppimiseen liittyen. Se edistää Andalusian ja Euroopan historiallisen, taiteellisen ja etnologisen kulttuuriperimän konservointia, vahvistamista ja levittämistä ja vahvistaa kulttuurista moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta Euroopassa. Yhdistys tukee kotoutumista ja erilaisten kulttuurien rinnakkaiselo, tarjoamalla apua kototutumiseen niille eurooppalaisille, jotka eivät ole vielä integroituneet yhteiskuntaan. Yhdistys puolustaa niiden eurooppalaisten laillisia oikeuksia, jotka kuuluvat johonkin vähemmistöön (esim. vammaiset, maahanmuuttajat ym.). Lisäksi yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä ympäristöasioissa.

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö ylläpitää etnografista museota Espoossa ja toteuttaa aktiivisesti kulttuuriseen moninaisuuteen ja globaalikasvatukseen liittyviä näyttely-, opetus – ja yhteisöhankkeita.. Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat museon toimintaa läpileikkaavia teemoja. Osallistava dokumentointityö ja näyttelytoiminta ovat keskeisellä sijalla museon yhteistyössä pääkaupunkiseudun monimuotoisten -ja kulttuuristen yhteisöjen kanssa

Ammattimaisesti hoidetussa, valtionavun piirissä olevassa museossa työskentelee tällä hetkellä 6 vakituista ja 2-4 osa-aikaista työntekijää. Vuonna 1998 perustettua museota ylläpitävän säätiön taustalla ovat Espoon kaupunki, Helsingin yliopisto, Suomen Antropologinen Seura ja Suomen Museoliitto.

Helinä Rautavaaran museota ylläpitävän säätiön tehtävänä on museotoiminnalla välittää tietoa Euroopan ulkopuolisista kulttuureista ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Museon strategian mukaan toiminnan tavoitteena on eri tavoin lisätä suomalaisten kohderyhmien tietämystä ja kokemusta erilaisuudesta ja näin lisätä suvaitsevaisuutta ja vastustaa rasismia. Strategisena tavoitteena on tarjota erikoisasiantuntemustaan myös valtakunnallisesti. Museo pyrkii strategiansa mukaisesti tukemaan yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta lähialueillaan mm. työskentelemällä syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien kuten heikoimmassa asemassa olevien maahanmuuttajien kanssa.