Partnerzy

Strona

weltgewandt. Institute for Intercultural Political Education jest organizacją pozarządową z siedzibą w Berlinie. Zajmuje się edukacją obywatelską i informowaniem wszystkich o kwestiach politycznych, społecznych i kulturalnych. weltgewandt („open to the world”) koncentruje się na a) zrozumieniu aktualnych zmian w społeczeństwie i polityce, b) kształtowaniu świadomości tego, czym jest demokracja i jakie wartości są potrzebne do jej funkcjonowania oraz c) zachęcaniu obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Biorąc pod uwagę istniejącą różnorodności współczesnych społeczeństw, weltewandt wzmacnia również dialog między ludźmi różnych kultur, kontekstów społecznych, pokoleń i stylów życia.

weltewandt prowadzi seminaria, warsztaty i szkolenia łączące złożone zagadnienia społeczne z kreatywnym podejściem. Tworzy również materiały dydaktyczne dla trenerów i nauczycieli, zawierające informacje i inspiracje dydaktyczne dla pozytywnych i owocnych doświadczeń edukacyjnych.

Strona

Association Hors Pistes jest organizacją działającą w dziedzinie edukacji nieformalnej, założoną w 2013 roku z siedzibą w Marsylii we Francji. (Poprzednia nazwa organizacji to Pistes Solidaires Méditerranée, zmieniła się w marcu 2017 r.). „Hors Pistes” oznacza myślenie nieszablonowe, przyjmowanie nieoczekiwanych odkryć, zmianę perspektywy. Przezwycięża z góry przyjęte pomysły, uciekając przed strefą komfortu, otwierając horyzonty i będąc zaskoczonym. Przechodzi przez ścieżki, których nie podejrzewaliśmy, ścieżki, które sprawiają, że dorastamy i uczymy się.

Pragniemy wspierać międzykulturowość we wszystkich jej formach, spotkaniach i możliwościach wzajemnego uczenia się, mobilność międzynarodową i edukacyjną. Realizujemy także szereg lokalnych działań oraz uczymy jak uznawać wiedzę i umiejętności jako czynniki emancypacji i upodmiotowienia. Hors Pistes rozwija szereg międzynarodowych projektów wspieranych przez program Erasmus+ i OFAJ:

– Wysyłanie, goszczenie i koordynowanie wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego

– Międzynarodowe i lokalne kursy szkoleniowe dla osób pracujących z młodzieżą/pracowników socjalnych

– Międzykulturowe wymiany młodzieży

– Erasmus + Staże w Europie dla bezrobotnych młodych ludzi

– Program mentoringu międzykulturowego pomiędzy imigrantem a lokalnymi mieszkańcami w celu budowania więzi społecznych i lepszej integracji migrantów w społeczności przyjmującej.

Strona

Muzeum Helinä Rautavaara prezentuje artefakty etnograficzne i informacje o kulturach z całego świata. Wystawy, zbiory i praca z publicznością w muzeum prezentują różne poglądy na Finlandię i inne kultury. Muzeum zostało założone w 1998 roku i mieści się w Espoo w Finlandii.

Rytuały, przedmioty codziennego użytku i sztuki zebrane przez globtroterkę Helinę Rautavaarę w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej stanowią trzon kolekcji Muzeum. Częścią kolekcji są również fotografie i materiały audiowizualne z podróży Rautavaary oraz jej notatki i pamiętniki. Muzeum mieści największą w Finlandii kolekcję obiektów z Afryki Zachodniej.

Muzeum Helinä Rautavaara, poprzez swoje wystawy i pracę z udziałem publiczności, przyczynia się do promowania zróżnicowanej kulturowo Finlandii i świata, w którym panuje sprawiedliwość społeczna.

Strona

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE) jest akredytowaną instytucją szkolnictwa wyższego i prowadzi studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie oraz kursy dla różnych grup docelowych: trenerów, studentów, osób niepełnosprawnych, nauczycieli, osób wykonujących różne zawody, bezrobotnych, migrantów, osób o niskich dochodach lub niskim poziomie wykształcenia. Uczelnia koncentruje się na badaniach edukacyjnych, innowacyjnych metodach nauczania i e-learningu.

Wśród kluczowych kierunków studiów i badań AHE znajdują się: nauki ścisłe, innowacyjne metody nauczania i uczenia się, psychologia, przedsiębiorczość (kursy i warsztaty z zakresu kreatywności, umiejętności biznesowych, planowania biznesowego itp. Uniwersytet jest ekspertem w dziedzinie badań i analiz; projektowania programów nauczania; wdrażania kursów, e-learningu i rozwoju platform e-learningowych, narzędzi, materiałów; rozpowszechniania; kursów kreatywności, rozwoju osobistego, warsztatów, seminariów; zarządzania projektami UE.

Strona

A.M.E.F.E. (Malagueña Association of Education and European Training) jest prywatną organizacją w Hiszpanii. Założona kilka lat temu, reprezentuje duży sektor edukacyjny w Hiszpanii. Celami stowarzyszenia są:

– Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w celu dalszego rozwoju, ochrony i upowszechniania kultury. Szkolenia poprzez kursy i konferencje partnerskie promują wzmacnianie więzi między społeczeństwem europejskim a społecznością andaluzyjską; Wspieranie doświadczeń kulturowych, edukacyjnych i naukowych oraz promowanie badań przyczyniających się do zrozumienia i wiedzy o Europie; Wkład w ochronę, interwencję, poprawę i rozpowszechnianie dziedzictwa historycznego, artystycznego i etnologicznego Andaluzji w Europie; Rozpowszechnianie kultury pluralizmu kulturowego oraz współistnienia i tolerancji w Europie; Obrona uzasadnionych praw obywateli europejskich, którzy stanowią mniejszość w różnych dziedzinach społecznych i kulturowych (osoby niepełnosprawne, osoby pozostające na utrzymaniu, osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone); Promowanie edukacji i rozpowszechniania wiedzy, niezbędnych dla osiągnięcia celu, jakim jest tolerancja i instrument pokojowego współistnienia; Promowanie i aktywna współpraca we wszystkich zadaniach mających na celu edukację i szkolenie w zakresie rozumienia środowiska naturalnego, jak również w każdej działalności promującej tworzenie zrównoważonego rozwoju planety, na której wyglądasz z korzyścią dla zdrowia i ochrony środowiska lub ochrony przyrody, środowiska i zmian klimatu.